MANIFEST

MANIFEST

per signar a favor d'aquesta petició pots fer-ho aquí

Et redigirem a la pàgina de Change.org per signar

Som un grup de famílies que ens hem unit amb l’objectiu de recuperar els nivells de qualitat acadèmica dels nostres col·legis i instituts. Segons l’informe de PISA 2022, Catalunya retrocedeix l’equivalent a dos cursos per sota en lectura, un curs i mig en matemàtiques i un en ciències respecte a PISA 2012. Davant d’aquests resultats moltes  famílies ens hem mobilitzat per pressionar al Departament d’Educació i al Govern de la Generalitat per canviar les seves polítiques educatives. 

A Catalunya, els darrers anys, hem assistit a una sèrie de propostes i reformes educatives que, lluny de millorar l’educació, la posen en risc. Es basen en teories i modes pedagògiques que no tenen prou suport científic o empíric i ignoren l’evidència del que funciona a l’educació. A més, s’ha implantat un currículum competencial en detriment d’un currículum basat en el coneixement i com a conseqüència, les escoles s’han buidat de continguts acadèmics

L’educació competencial està àmpliament desplegada a l’escola pública de primària i als instituts de secundària. El currículum de l’alumnat s’imparteix mitjançant projectes, situacions, moments, o àmbits, desapareixent de l’horari les assignatures estructurades. Les famílies desconeixem si s’està complint la legalitat curricular, ja que no sabem quantes hores fan de cada assignatura. Però sí que detectem que el nivell educatiu dels nostres fills i filles és molt baix per al curs que estan realitzant, justament coincidint amb els resultats de PISA. 

Els països que tenen els millors resultats educatius, segons els informes internacionals com el PISA, el TIMSS o el PIRLS són aquells que mantenen un sistema educatiu basat en la instrucció acadèmica rigorosa, que prioritza els continguts, l’esforç i el respecte al docent. L’alumnat més vulnerable és el més perjudicat dels experiments i modes pedagògiques, ja que les famílies amb més recursos poden compensar les deficiències de l’escola amb classes particulars o ajuda a casa seva. 

L´educació és un dels pilars fonamentals de la societat. D’ella depèn el desenvolupament personal, professional i social dels nostres fills i filles, com a persones, així com el progrés econòmic, científic i cultural dels països. És massa important per deixar-la en mans d’experiments pedagògics que poden tenir conseqüències irreversibles. No es pot, ni s’ha de permetre que es jugui amb el futur dels nostres fills i filles. L’educació no és un laboratori, és un dret i ha de permetre que l’alumnat que surti del nostre sistema educatiu sigui el més ben preparat, permetent construir una societat millor. 

Com a famílies, som conscients que hi ha més factors, apart de les qüestions metodològiques, que són importants per a l’èxit escolar, que els docents a Catalunya fa temps que reivindiquen amb l’objectiu que puguin dedicar més temps i de qualitat a estar amb els alumnes a les aules. Aquestes serien disminució de ràtios, suport per a la diversitat i inclusió, promocionar la cultura de l’esforç i ordre a l’aula, així com respecte a la figura del docent i llibertat de càtedra.

Per tot això, demanem que el Departament d´Educació i el Govern de la Generalitat deixin d´aplicar innovacions educatives experimentals sense garanties i la creació d´un currículum estructurat basat en el coneixement i que atengui les reivindicacions dels docents que estan a peu d´aula, per recuperar el model educatiu que funciona i que té evidència científica. Aquest manifest d’adhesió a la plataforma està avalat per docents i pedagogs importants que comparteixen objectius amb aquesta plataforma.

CASTELLANO

Somos un grupo de familias que nos hemos unido con el objetivo de recuperar los niveles de calidad académica de nuestras escuelas e institutos. Según el último informe PISA 2022, Cataluña retrocede el equivalente a dos cursos por debajo en lectura, un curso y medio en matemáticas y uno en ciencias respecto a PISA 2012. Frente a estos resultados, muchas familias nos hemos movilizado para presionar al Departament d’Educació y al Govern de la Generalitat para cambiar sus políticas educativas.

En Cataluña, en los últimos años, hemos asistido a una serie de propuestas y reformas educativas que, lejos de mejorar la educación, la ponen en riesgo. Se basan en teorías y modas pedagógicas que no tienen suficiente soporte científico o empírico e ignoran la evidencia de lo que funciona en materia de enseñanza. Además, se ha implantado un currículum competencial en detrimento de un currículum basado en el conocimiento y como consecuencia las escuelas se han vaciado de contenidos académicos.

La educación competencial está ampliamente desplegada en la escuela pública de primaria y en los institutos de secundaria. El currículum del alumnado se imparte mediante proyectos, situaciones, momentos, o ámbitos, desapareciendo del horario las asignaturas estructuradas. Las familias desconocemos si se está cumpliendo la legalidad curricular, puesto que no sabemos cuántas horas se imparten de cada asignatura. Pero sí detectamos que el nivel educativo de nuestros hijos e hijas es muy bajo para el curso que están realizando, justamente coincidiendo con los resultados de PISA.

Los países que tienen los mejores resultados educativos, según los informes internacionales como PISA, TIMSS o PIRLS, son aquellos que mantienen un sistema educativo basado en la instrucción académica rigurosa, que prioriza los contenidos, el esfuerzo y el respeto al docente. El alumnado más vulnerable es el más perjudicado tras los experimentos y modas pedagógicas, ya que las familias con más recursos pueden compensar las deficiencias de la escuela con clases particulares o ayuda en sus casas.

La educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. De ella depende el desarrollo personal, profesional y social de nuestros hijos e hijas, como personas, así como el progreso económico, científico y cultural de los países. Es demasiado importante como para dejarla en manos de experimentos pedagógicos que pueden tener consecuencias irreversibles. No se puede ni se debe permitir que se juegue con el futuro de nuestros hijos e hijas. La educación no es un laboratorio, es un derecho y debe permitir que el alumnado que salga de nuestro sistema educativo sea el mejor preparado permitiendo construir una sociedad mejor.

Como familias somos conscientes que además de las cuestiones metodológicas, hay más factores importantes para el éxito escolar, que los docentes en Cataluña llevan tiempo reivindicando con el objetivo de que puedan dedicar más tiempo y de calidad a estar con los alumnos en las aulas. Estas serían disminución de ratios, soporte real para la diversidad e inclusión, promocionar la cultura del esfuerzo y orden en el aula, así como respeto a la figura del docente y la libertad de cátedra.

Por todo ello, pedimos que el Departament d’Educació y el Govern de la Generalitat dejen de aplicar innovaciones educativas experimentales sin garantías y la creación de un currículum estructurado basado en el conocimiento y que atienda las reivindicaciones de los docentes que están a pie de aula para recuperar el sistema educativo que funciona y que tiene evidencia científica.  Este manifiesto de adhesión a la plataforma está avalado por importantes docentes y pedagogos que comparten objetivos con esta plataforma.

Preguntes freqüents

Som un grup de famílies, que vivim a Catalunya, amb fills i filles a la primària i secundària.

📩 Pots posar-te en contacte amb nosaltres enviant un mail a hola@plataformaeducacio.org

No, nosaltres no guardem cap dada. Ni serà utilitzada més enllà de la presentació de la petició a les entitats governamentals.

La signatura de la petició és a change.org justament perquè tenen un suport en Protecció de Dades.

Tothom que estigui d’acord amb la causa i el manifest és benvingut a donar-nos suport.

L'educació és un dels pilars fonamentals de la societat

És massa important per deixar-la en mans d'experiments pedagògics que poden tenir conseqüències irreversibles